Zásady zpracování osobních údajů

Cílem těchto Zásad zpracování osobních údajů pro návštěvníky a klienty Psychologické ambulance PhDr. Kateřina Jurenková s.r.o., dle GDPR vydaných společností PhDr. Kateřina Jurenková s.r.o., IČ: 07227655, se sídlem Gen. Krátkého 2759/3A, 787 01 Šumperk, email: ambulance.psychologie@centrum.cz („Zásady“ a „Psychologická ambulance“ nebo „společnost“), je poskytnout informace o tom, jaké osobní údaje společnost (jako správce) zpracovává o fyzických osobách při používání jejich webových stránek, k jakým účelům a jak dlouho společnost tyto osobní údaje v souladu s platnými právními předpisy zpracovává, komu a z jakého důvodu je může předat, a rovněž informovat o tom, jaká práva fyzickým osobám v souvislosti se zpracováním jejich osobních údajů náleží.

Společnost PhDr. Kateřina Jurenková s.r.o. jako správce nejmenovala pověřence pro zpracování osobních údajů.

Tyto Zásady se týkají zpracování osobních údajů klientů společnosti PhDr. Kateřina Jurenková s.r.o., a to v rozsahu osobních údajů odpovídajícím jejich postavení vůči společnosti.

Tyto Zásady jsou účinné od 1. 1. 2023 a jsou vydány v souladu s nařízením (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů („nařízení“ nebo „GDPR“) za účelem zajištění informační povinnosti společnosti PhDr. Kateřina Jurenková s.r.o. s.r.o. jako správce dle čl. 13 GDPR.

A. Kategorie osobních údajů
Osobním údajem je jakákoli informace, která se vztahuje k fyzické osobě, kterou je společnost PhDr. Kateřina Jurenková s.r.o. schopná identifikovat. V souvislosti s návštěvou a interakcí s webovou stránkou společnosti může ze strany společnosti dojít ke zpracování následujících kategorií osobních údajů.

1. Základní osobní identifikační údaje. Jedná se zejména o:
• jméno a příjmení, akademický titul

2. Kontaktní údaje
• kontaktní telefonní číslo
• kontaktní e-mail
• IP adresa

3. Údaje zpracované na základě vašeho souhlasu
Zpracování těchto údajů není nezbytně nutné k provozování webových stránek ze strany PhDr. Kateřina Jurenková nebo zákonných povinností, ale jejich zpracování umožní PhDr. Kateřina Jurenková s.r.o. zlepšovat služby, odpovídat na dotazy klientů, a je nutné k využití online registračního systému, na který webová stránka PhDr. Kateřina Jurenková s.r.o. odkazuje (je plně spravován společností Reservio, s.r.o., IČO 29376033, se sídlem Brno, Hlinky 995/70, PSČ 60300).
Tyto údaje jsou zpracovány jen v případě udělení souhlasu a mohou být zpracovány po dobu platnosti tohoto souhlasu. Jedná se zejména o údaje získané marketingovými průzkumy (jsou zpracovány na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů pro obchodní účely). Dále záznamy o chování na internetových stránkách spravovaných společností PhDr. Kateřina Jurenková s.r.o. z cookies v případě povolení cookies ve webovém prohlížeči.

B. Účely, právní důvody a doby zpracování osobních údajů
Rozsah zpracovávaných údajů závisí na účelu zpracování. Pro některé účely je možné zpracovávat údaje přímo na základě smlouvy nebo na základě zákona (bez souhlasu), pro jiné pouze na základě souhlasu.

Zpracovávání údajů subjektů údajů, které udělily souhlas s marketingovým oslovením prostřednictvím elektronického kontaktu.

U subjektů, které udělily souhlas s marketingovým oslovením prostřednictvím elektronického kontaktu, zpracovává společnost PhDr. Kateřina Jurenková s.r.o. s jejich souhlasem po dobu uvedenou v souhlasu kontakty, které jí subjekt dá k dispozici pro účely marketingového oslovení. Pokud je tento souhlas udělen prostřednictvím internetových stránek provozovaných společností PhDr. Kateřina Jurenková s.r.o., jsou společně s těmito kontakty zpracovány i údaje z cookies společnosti PhDr. Kateřina Jurenková s.r.o., které jsou umístěny na internetových stránkách, na kterých byl tento souhlas udělen, a to jen v případě, že má subjekt cookies ve webovém prohlížeči povoleny.

Zpracovávání cookies z internetových stránek provozovaných společností PhDr. Kateřina Jurenková s.r.o.

V případě, že má subjekt ve svém webovém prohlížeči povoleny cookies, zpracováváme o něm záznamy chování z cookies umístěných na internetových stránkách www.katerinajurenkova.cz provozovaných společností PhDr. Kateřina Jurenková s.r.o. na platformě WordPress, a to pro účely zajištění lepšího provozu internetových stránek společnosti a pro účely internetové reklamy společnosti.

Kategorie příjemců osobních údajů

Příjemcem údajů je pouze společnost PhDr. Kateřina Jurenková s.r.o. a její zaměstnanci.

Způsob zpracování osobních údajů

Společnost PhDr. Kateřina Jurenková s.r.o. zpracovává osobní údaje ručně i automatizovaně. Společnost vede evidenci veškerých činností, a to jak ručních tak automatizovaných, při kterých dochází ke zpracování osobních údajů.

Informace o právech subjektů údajů v souvislosti se zpracováním osobních údajů platných od 25. 5. 2018

Dle nařízení bude mít subjekt údajů od 25. 5. 2018 v případě, že bude pro společnost PhDr. Kateřina Jurenková s.r.o. identifikovatelnou fyzickou osobou a prokáže společnosti PhDr. Kateřina Jurenková s.r.o. svoji totožnost, následující práva:

1. Právo na přístup k osobním údajům
Dle čl. 15 GDPR bude mít subjekt údajů právo na přístup k osobním údajům, které zahrnuje jednak právo získat od společnosti PhDr. Kateřina Jurenková s.r.o.:
• potvrzení, zda zpracovává osobní údaje,
• informace o účelech zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů, příjemcích, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, plánované době zpracování, o existenci práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování nebo vznést námitku proti tomuto zpracování, právu podat stížnost u dozorového úřadu, o veškerých dostupných informacích o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů, skutečnosti.
Právo na potvrzení o zpracování osobních údajů a na informace bude možné uplatnit písemně na adresu sídla společnosti PhDr. Kateřina Jurenková s.r.o.

2. Právo na opravu nepřesných údajů
Dle čl. 16 GDPR bude mít subjekt údajů právo na opravu nepřesných osobních údajů, které o něm bude společnost PhDr. Kateřina Jurenková s.r.o. zpracovávat. Klient společnosti PhDr. Kateřina Jurenková s.r.o., má rovněž povinnost oznamovat změny svých osobních údajů. Zároveň je povinen nám poskytnout součinnost, bude-li zjištěno, že osobní údaje, které o něm zpracováváme, nejsou přesné. Opravu provedeme bez zbytečného odkladu, vždy však s ohledem na dané technické možnosti. Žádost o opravu osobních údajů je možné uplatnit u společnosti PhDr. Kateřina Jurenková s.r.o. na e-mailové adrese: ambulance.psychologie@centrum.cz

3. Právo na výmaz
Dle čl. 17 GDPR bude mít subjekt údajů právo na výmaz osobních údajů, které se ho týkají, pokud společnost PhDr. Kateřina Jurenková s.r.o. neprokáže oprávněné důvody pro zpracování těchto osobních údajů. Společnost PhDr. Kateřina Jurenková s.r.o. má nastaveny mechanismy pro zajištění automatické anonymizace či výmazu osobních údajů v případě, že již nejsou potřeba k účelu, pro nějž byly zpracovávány. Žádost o výmaz osobních údajů podává subjekt údajů na e-mailovou adresu: ambulance.psychologie@centrum.cz. Pokud se subjekt údajů domnívá, že nedošlo k výmazu jeho osobních údajů, může se na nás obrátit písemně na adresu sídla společnosti PhDr. Kateřina Jurenková s.r.o.

4. Právo na omezení zpracování
Dle čl. 18 GDPR bude mít subjekt údajů do doby vyřešení podnětu právo na omezení zpracování, pokud bude popírat přesnost osobních údajů, důvody jejich zpracování nebo pokud podá námitku proti jejich zpracování, a to písemně na adresu sídla společnosti PhDr. Kateřina Jurenková s.r.o. nebo na e-mailovou adresu: ambulance.psychologie@centrum.cz.

5. Právo na oznámení opravy, výmazu nebo omezení zpracování
Dle čl. 19 GDPR bude mít subjekt údajů právo na oznámení ze strany společnosti PhDr. Kateřina Jurenková s.r.o. v případě opravy, výmazu nebo omezení zpracování osobních údajů. Dojde-li k opravě nebo výmazu osobních údajů, budeme informovat jednotlivé příjemce, s výjimkou případů, kdy se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí.

6. Právo na přenositelnost osobních údajů
Dle čl. 20 GDPR bude mít subjekt údajů právo na přenositelnost údajů, které se ho týkají a které poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo požádat společnost PhDr. Kateřina Jurenková s.r.o. o předání těchto údajů jinému správci.

7. Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů
Dle čl. 21 GDPR bude mít subjekt údajů právo vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů z důvodu oprávněného zájmu společnosti PhDr. Kateřina Jurenková s.r.o.
V případě, že společnost PhDr. Kateřina Jurenková s.r.o. neprokáže, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, společnost PhDr. Kateřina Jurenková s.r.o. zpracování na základě námitky ukončí bez zbytečného odkladu. Námitku je možné poslat písemně na adresu sídla společnosti PhDr. Kateřina Jurenková s.r.o. nebo e-mailovou adresu: ambulance.psychologie@centrum.cz.

8. Právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů
Souhlas se zpracováním osobních údajů pro obchodní účely účinný od 25.5.2018 je možné kdykoliv po tomto datu odvolat. Odvolání je zapotřebí učinit výslovným, srozumitelným a určitým projevem vůle, a to buď dopisem do sídla společnosti PhDr. Kateřina Jurenková s.r.o. anebo na e-mailovou adresu: ambulance.psychologie@centrum.cz.

Souhlas s marketingovým oslovením udělený ke konkrétnímu elektronickému kontaktu je možné kdykoli odvolat e-mailovou adresu: ambulance.psychologie@centrum.cz.
Zpracování údajů z cookies je možné zamezit nastavením webového prohlížeče.

9. Právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů – Právo podat stížnost
Subjekt údajů má právo obrátit se se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Praha, Pplk. Sochora 7, PSČ 170 00 (www.uoou.cz).